מדיניות פרטיות

חברת רילקומרס בע"מ

1. כללי

במסגרת ביצוע התחייבויות רילקומרס כלפי לקוחותיה, עשויה רילקומרס ו/או עובדיה לאסוף ו/או לעבד "מידע אישי" (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות) עבור הלקוחות. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מהווה קו מנחה ומחייב בהקשר לאבטחת המידע והגנה על מידע פרטי ואישי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן – "החוק") והתקנות שהותקנו מכוחו, ושאר ההוראות החוקיות והרגולטוריות החלות על רילקומרס. 

כאשר נשתמש במסמך מדיניות זה במונח "מידע" או "מידע אישי", הכוונה לידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי באופן סביר, שהחוק מגן עליו. מדיניות פרטיות זו אינה חלה על נתונים שאינם נוגעים לענייניו הפרטיים של אדם מזוהה (כמו למשל נתונים אגרגטיביים (מצרפיים)) ואינה חלה על תאגידים.

מדיניות פרטיות זו חלה הן על לקוחות, הן על ספקים, הן על עובדים  והן על משתמשים (לפי הקשר הדברים).

ייתכן שנעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בהתאם לצורך. מסמך המדיניות המעודכן יכנס לתוקף במועד פרסומו באתר החברה.

מובהר כי אין עליך חובה חוקית למסור לנו מידע והמידע נמסר על ידיך באופן יזום. 

2. סוגי מידע 

החברה משווקת ומספקת מגוון שירותים ובכללם גם שירותי עיבוד מידע (כגון: פיתוח אתרי אינטרנט, פיתוח אפליקציות, חוויות משתמש, נגישות ועוד; כל מגוון השירותים יכונו להלן: "השירותים"). השירותים מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים. במסגרת זו, החברה אוספת, מחזיקה ומעבדת פרטי מידע שונים לגבי לקוחותיה. מידע זה עשוי להשתנות בהתאם לשירותים ולמוצרים המסופקים.

3. איסוף המידע

 • החברה אוספת מידע ישירות מהלקוח,  מהשימושים,  ומצדדים שלישיים. כך למשל: מידע שהנך מספק - החברה תאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים בין השאר במועד ההצטרפות או רכישה של מוצרים ושירותים ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.
 • רילקומרס אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע הלקוח (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.
 • בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, הלקוח  מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:
  •  מידע הלקוח שתמסור באתר (אם וככל שתמסור) הינו נכון, מדויק ושייך לך.
  •  ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה את המידע ו/או כל מידע או נתון אחר באתר, ומסירת מידע ו/או כל מידע או נתון אחר נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת פרטי קשר רילקומרס לא תוכל ליצור איתך קשר על מנת למסור לך פרטים ו/או לספק לך מענה בקשר לפנייתך אליה.
 • חלק מהנתונים הנאספים, כוללים מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר כדי לזהותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובת מגורים ו/או דוא”ל, מספר הטלפון שלך, מיקום ועוד (“מידע אישי”).
 • איסוף הנתונים האישיים מהאתר מתבצע בכמה דרכים:
  • ישירות –כאשר אתה מספק מידע כדי להירשם לניוזלטר, לקבל שירותים, לפניות שונות אלינו או למילוי טפסים.
  • בעקיפין – באמצעות טכנולוגיית האתר, כגון כתובת ה- IP שלך, הדפים שבהם אתה צופה, מערכת ההפעלה וסוג הדפדפן שלך; מידע שמתקבל מצדדים שלישיים,  כמו למשל: חברות דירוג אשראי, רשויות המדינה, חברות תקשורת אחרות  וכל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לרילקומרס. בנוסף, בכפוף להגדרות הפרטיות שלך, רילקומרס עשויה לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים.
  • מידע שנאסף אוטומטית - כאשר אתה מצטרף או משתמש בשירותים, לרבות באתר רילקומרס ובאפליקציות, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי המערכות של החברה ושל צדדים שלישים המעורבות באספקת השירותים.
    
 • החברה תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים לגיטימיים של החברה, לפי הארוך.

4. השימוש במידע 

 • המידע שהחברה אוספת משמש למגוון צרכים. בין היתר כדי לספק לך ולאחרים שירותים, כדי להתאים אישית את השירותים, כדי לנתח, לנהל, לפתח, לייעל ולשפר את השירותים, המערכות השירות והשיווק לכלל הלקוחות או חלקם, כדי לנהל תקשורת עם לקוחות בנושאים שונים (לרבות בדרך של דיוור ישיר), כדי לבצע עיבודים של המידע לצרכי הלקוח או לצרכי צדדים שלישיים, כדי לציית לכל דרישה חוקית וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של רילקומרס. בין היתר תעשה החברה שימוש במידע למטרות הבאות:
  • תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות ובכלל זאת, אספקת שירותים, תפעולם והתאמתם לצרכיך ולמאפייניך לרבות מתן המלצות. 
  • מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות, הרשמה בכנסים או בכל דרך אחרת), לצורך הרשמה לכנסים, אירועים, קורסים, הדרכות ולכל מטרה מסחרית או עסקית אחרת יישמר במאגר המידע של רילקומרס. רילקומרס תהיה רשאית להשתמש במידע זה לצרכים הבאים: (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות מסחריות ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) לכל מטרה מסחרית אחרת הקשורה בנסיבות ובאופן מסירת המידע על ידיך.
  • מידע אישי שנמסר על-ידיך באמצעות האתר או באמצעים אחרים (דוגמת דואר אלקטרוני, רשתות חברתיות ובמסגרת מודל “חבר-מביא-חבר”) במסגרת הגשת מועמדות למשרות מפורסמות, נדרש לשם בחינת התאמתך למשרות המבוקשות. השירות ככל שיינתן לך, יתבסס על המידע שמסרת אשר יישמר במאגר מידע של רילקומרס בהתאם לדרישות הדין, לנהלי רילקומרס ולהוראות התקנון. רילקומרס תהא זכאית להעביר מידע כאמור לצדדים שלישיים לפי בקשתך ועל-פי שיקול דעתה, לתועלתה ו/או לתועלתך. רילקומרס תהיה רשאית לעשות במידע האישי שנמסר במסגרת הגשת מועמדות כאמור: (1) שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, לרבות לשם יצירת קשר עמך, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני; (2) העמדת מידע האישי כאמור, לרשות חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים לשם קבלת הצעות למשרות/מוצרים/שירותים שרילקומרס תהא סבורה, כי עשוי להיות לך עניין בהם. רילקומרס תהיה רשאית לשמור את המידע כאמור גם לתקופה ממושכת יותר מזו הנדרשת לאיוש המשרה עבורה הוגשה המועמדות, ולהציע לך על בסיס זה הצעות עבודה מתאימות נוספות בעתיד. אם תבקש שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שלא יועבר מידע אישי שנמסר להגשת מועמדות, כאמור, לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, עליך לבקש זאת מאתנו בדוא”ל או בדואר רשום, בהתאם לפרטי הקשר שבאתר. היעדר בקשה ייחשב כמתן הסכמה מטעמך לשימוש רילקומרס במידע כאמור.
  • עיבוד המידע וניתוחו ובכלל כך שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים לגבי השימושים של לקוחות רילקומרס ואחרים באתר ותכניו וכדי לסייע לרילקומרס לזהות דרכים לשיפור האתר ולייעולו.
  • מטרות משפטיות ובכלל זאת: ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות שהחברה נדרשת לבצע על-פי דין, כולל דרישות של רשויות זרות אם החברה סבורה שעליה להיענות לדרישה.
  • הגנה על אינטרסים לגיטימיים ועל זכויות משפטיות של החברה ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ואכיפת הסכמים.
 • ידוע לך והנך נותן הסכמתך מדעת לכך שהמידע ישמר במאגר/י מידע של החברה, והחברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע  שנמסר על ידיך באתר למטרות כמפורט לעיל.
 • רילקומרס תעשה שימוש במידע האישי רק בדרך העולה בקנה אחד עם המטרות לשמן נאסף ובהתאם לתנאי התקנון.
 • כל מידע או תוכן שתפרסם באתר בדרך כלשהי (שאינם מידע אישי), לא ייחשבו כקנייניים או כסודיים וכל מי שייחשף להם, לרבות רילקומרס, יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שהוא. מובהר כי לרילקומרס וכל מי מטעמה לא תהא כל אחריות שהיא בקשר עם מידע או תוכן כאמור.

5. אמצעי אבטחת מידע והצפנה

החברה נוקטת באמצעי אבטחה מתאימים למידע שברשותה, ולפי כל דין להגנת הפרטיות במידע וסודיותו, ולמניעת חדירה בלתי מורשית אל המידע. החברה משתמשת בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים כמכלול להגנה על המידע המאוחסן במערכות שלה ובוחנת באופן תקופתי את עמידותה של המערכת. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת רילקומרס באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

6. זכויותיך

 • הדין הישראלי מעניק לך זכויות מסוימות ביחס לניהול מידע אישי לשימוש אישי שאינו מסחרי ובכפוף לתנאי האתר ולהוראות תקנון זה. 
 • אתה רשאי לדעת אם רילקומרס מחזיקה מידע אישי אודותיך, הנך רשאי לעיין במידע שאנו מחזיקים אודותיך, כאמור וכן לתקן אי דיוקים או אם המידע אינו שלם, הכל בהתאם ובכפוף להוראות החוק.