תקנון ותנאי שימוש

חברת רילקומרס בע"מ

מבוא

 • השימוש באתר זה (“האתר”) של חברת רילקומרס בע"מ כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 • תקנון זה (“התקנון”) מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.
 • הנך מאשר כי כל גישה שלך לאתר ו/או שימוש שתעשה באתר ובתכניו משמעם הצהרה על כי קראת והבנת את תנאי תקנון זה ותנאי השימוש בו וכי קיבלת, הסכמת ואישרת את תוכנם. ככל ואינך מסכים לתקנון ולתנאי השימוש, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר ובתכניו.
 • כל האמור בלשון זכר, במשמע אף בלשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד, משמעו אף בלשון רבים, זולת אם יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או תוכנו, או שהקשר הדברים מחייב פירוש אחר.
 • כל שינוי שיבוצע בתקנון יפורסם בדף זה.
 • בכל שאלה, בעיה או אם ברצונך לדווח על פגיעה בפרטיות אנא צור קשר באמצעות הקישור: info@realcommerce.co.il

תנאי השימוש באתר

 • למעט אם נאמר אחרת במפורש, התכנים, העיצוב והתצוגה הכלולים באתר (“התכנים”), מהווים קניין רוחני של רילקומרס או של צדדים שלישיים ומוגנים על-פי חוק. כל שימוש בלתי מורשה בתכנים או בכל חלק מהם עלול להיחשב כעבירה על החוק. 
 • סימני מסחר, שמות של חברות או מוצרים הנזכרים באתר שייכים לבעליהם. אין בשימוש באתר בכדי להקנות לעושה שימוש באתר זכויות בקניין רוחני של רילקומרס או של צדדים שלישיים ששמם או סימן מסחר שלהם מפורסם באתר.
 • אין לבצע כל שינוי בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני הגלומים באתר ובתכניו. מובהר כי רילקומרס אינה מעניקה לעושה שימוש באתר זכות כלשהי בקניין הרוחני של רילקומרס או של צדדים שלישיים ששמם נזכר או נקשר עם תכנים באתר. 
 • אין לשנות, להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, לבצע, ליצור נגזרת או תוצר מכל סוג שהוא, להציג בפומבי, למסור ו/או לנצל למטרה מסחרית או ציבורית מכל סוג שהוא בתכנים ו/או בשמה של רילקומרס או של צדדים שלישיים ששמם נקשר עם התכנים שבאתר ו/או בסימניהם המסחריים, ואין להתיר לצד שלישי כלשהו לעשות את האמור; בשום מקרה, אין לבצע הפעולות כאמור לעיל ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אלא בהסכמה, מראש ובכתב, של רילקומרס.
 •  אינך ראשי ליצור קישורים לאתר מאתרים אחרים, אלא באישור רילקומרס מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור ולהוראות הדין.
 • בעשותך שימוש באתר, אתה מסכים כי אינך רשאי לפרסם באתר בכל דרך שהיא כל תוכן אסור כמפורט להלן: (1) המפר או מעודד הפרה של כל הוראת חוק או זכויות מכל סוג שהוא של כל אדם או גוף; (2) בעל אופי פורנוגרפי ו/או מיני בוטה, מעליב, טורדני, גס, מאיים, גזעני, לשון הרע, הסתה, איומים, גנאי, מעודד לביצוע עבירות מכל סוג שהוא, פוגע בפרטיותו או בכבודו של אדם או ברגשות הציבור; (3) מטעה/שקרי או שגוי; (4) הפוגע בזכויות קנייניות של צד שלישי כלשהוא, (5) תוכן שאינו שייך למפרסם; (6) ספאם/דואר זבל מכל סוג שהוא; (7) כל קוד מחשב או יישום בעלי אופי עוין (לרבות וירוסים, רוגלות, סוס טרויאני, תולעים וכיו”ב); (8) הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם; (9) סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; (10) כל מידע ו/או תוכן שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; (11) כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט; (12) שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו”ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט; (13) בעל אופי מסחרי או המכיל מידע פרסומי כלשהו.
 • כאשר אתה מוסר תכנים, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל ולהלן. רילקומרס לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידיך ומתחייב לשפות את רילקומרס בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הפרת תנאי מתנאים אלה מפקיעה את זכותך והרשאתך לשימוש באתר ותהא מחויב בהשמדתם המידית של התכנים המצויים בחזקתך ואשר בהם עשית שימוש אסור ובניגוד לתנאים אלה.
 • רילקומרס שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחה

 • רילקומרס מיישמת באתר נהלים לאבטחת מידע הנתמכים במערכות טכנולוגיות אשר מתעדכנות מעת לעת. מערכות ונהלים אלה מצמצמים סיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי רילקומרס, אך אין בהם בטחון מוחלט. לפיכך, רילקומרס מבהירה כי אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

הוראות חוק ורגולציה

 • חברת רילקומרס שומרת על חוקי מדינת ישראל וחוקי הגנת הפרטיות והתקנות החלים בישראל. בכלל זאת אימצה החברה מדיניות פרטיות המקיימת את הוראות החוק והתקנות בנושא זה.  
 • מדיניות הפרטיות של רילקומרס מעודכנת בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים לפעילותה .
 • כל סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או כל עניין אחר בקשר עם האתר ו/או כל הכלול בו ו/או תקנון זה יהיו כפופים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך לכך בעיר תל אביב-יפו בלבד.

דוא”ל ומידע שיווקי

 • יתכן שרילקומרס תשלח אליך מדי פעם דוא”ל המכיל מידע בדבר שירותי החברה וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעמה או מטעם צדדים שלישיים ואתה מסכים בזאת לקבלת דברי פרסום אלו.
 • ביכולתך לבחור לבטל בכל עת קבלת מידע מסחרי כאמור באמצעות פנייה לכתובת הקשר, אך לא תוכל לבטל את האפשרות לקבל הודעות שירות או תקשורת אחרות הנדרשות במסגרת מתן השירותים שלנו.

הגבלת אחריות

 • כל התכנים זמינים וניתנים לשימוש ‘כמות שהם’ (as is) ורילקומרס וכל גורם הקשור אליה אינם נותנים מצגים, התחייבויות ו/או תנאים אחרים בנוגע לאתר ו/או לתכנים, 
 • רילקומרס אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות שהיא בקשר לשימוש כלשהו באתר או בתכנים או להסתמכות עליהם. התכנים הם כלליים באופיים, הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא ואין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת כל החלטה שהיא בכל תחום שהוא. כל הסתמכות על התכנים ו/או על ייעוץ שתקבל באמצעות האתר, תיעשה על אחריותך המלאה והבלעדית ואתה תישא במלוא האחריות לשימוש שתעשה באתר ו/או בתכנים ולתוצאותיו.
 • יתכן שהתכנים לא יהיו עדכניים והחברה אינה מתחייבת לעדכנם בכלל או בתדירות כלשהי ואין להסתמך עליהם ככאלה. רילקומרס רשאית לערוך שינויים או עדכונים בתכנים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה מוקדמת ובהתאם למדיניותה.
 • רילקומרס אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי רילקומרס או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל רילקומרס או אצל מי מספקיה.
 • רילקומרס, מנהליה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, בעלי המניות  (להלן ביחד : “רילקומרס")  אינם אחראים לכך שחלק מהתכנים באתר, לרבות תכנים של צד שלישי כלשהוא או תכנים המתייחסים לתוכנה, מוצרים, או כל חלק אחר המשמשים בקשר עם האתר או הכלול בו, יהיו שלמים, מדויקים, מעודכנים, במועד, מאובטחים, ללא הפרעה או שגיאות או שפגמים בהם יתוקנו או בגין כל החלטה שתקבל בהסתמך על כל הכלול או הנגיש באמצעות האתר;

למרות כל האמור בכל מקום אחר שהוא, רילקומרס לא תישא באחריות כלפיך ו/או כלפי צד ג’ כלשהו בקשר עם האתר ו/או התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המסופקים בקשר עם האתר, בגין נזקים מיוחדים, נלווים, עקיפים, תוצאתיים ו/או כלכליים כלשהם, לרבות אך מבלי לגרוע בגין אובדן הכנסות, מסמכים, קבצים, רווח, מוניטין, נתונים ו/או זמן מחשב, שחזור תוכנות ו/או רכישת מוצרים או שירותים חלופיים, עלויות זמן השבתה ו/או תביעות צד ג’ וכד’, אף אם הובאה לידיעת רילקומרס אפשרות קיום נזקים כאלה. על אף האמור בכל מקום אחר, הפסקת שימוש באתר או בתכנים היא הסעד היחיד המוקנה לך.

אתה תישא באחריות בלעדית לכל נזק ותביעות בקשר לאמור ותוכל להפסיק מידית את השימוש באתר, בתכנים ו/או בשירותים ובמוצרים המספקים באמצעות האתר. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רילקומרס בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכיך.

 • אם ייקבע כי הוראה מהוראות התקנון היא בלתי אכיפה ו/או בטלה מסיבה כלשהי, לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר הוראותיו.

שינויים ועדכונים

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתוכן, המידע ובשירותים המתפרסמים באתר, לפי שיקול דעתה, לרבות הפסקת השירותים באתר או חלק מהם. במקרה של הפסקת שירות, רילקומרס לא תהא אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל נזק ו/או אובדן. במדיניות פרטיות זו בהתאם לצרכיה או לשינויים בדין או להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים.